รีเซต

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนายเรือ และคนประจำเรือดื่มแอลกอฮอล์

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนายเรือ และคนประจำเรือดื่มแอลกอฮอล์
TNN ช่อง16
28 มกราคม 2566 ( 12:01 )
61
ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามนายเรือ และคนประจำเรือดื่มแอลกอฮอล์

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 305/2565 เรื่อง กำหนดหน้าที่นายเรือ และคนประจำเรือ เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอาการมึนเมาและอาจเป็นอันตรายในการควบคุมยานพาหนะ


โดยเฉพาะนายเรือและคนประจำเรือที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีอาการมึนเมา ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในเรือจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือและเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารแ ละประชาชน และตามข้อที่ 8/1 ในหมวด 8 ว่าด้วยการเข้าเวรยาม ในภาคผนวกของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, STCW as amended) และมาตรา เอ-8/1 วรรค 10 ของประมวลการการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ (Seafarers’Training, Certification and Watchkeeping Code)


ได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการเสพยาเสพติดและดื่มแอลกอฮอล์ในขณะเข้าเวรยามเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเรือ อีกทั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทางอ่านประกาศฉบับเต็ม https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140D020S0000000002800ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง