รีเซต

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘นายทหาร-นายตำรวจ’ ราชองครักษ์ 60 นาย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘นายทหาร-นายตำรวจ’ ราชองครักษ์ 60 นาย
TNN ช่อง16
23 ธันวาคม 2565 ( 21:53 )
138
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘นายทหาร-นายตำรวจ’ ราชองครักษ์ 60 นาย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง‘นายทหาร-นายตำรวจ’ ราชองค์รักษ์ 60 นาย


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ ความว่า


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 60 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2565


ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน


ประกาศฉบับเต็มที่นี่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง