รีเซต

เปิดทำเนียบรายชื่อ "ประธานรัฐสภา" ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เปิดทำเนียบรายชื่อ "ประธานรัฐสภา" ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
TNN ช่อง16
26 พฤษภาคม 2566 ( 09:51 )
100
เปิดทำเนียบรายชื่อ "ประธานรัฐสภา" ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เปิดทำเนียบรายชื่อ "ประธานรัฐสภา"  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ


รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่และอำนาจทางด้านนิติบัญญัติและด้านอื่น ๆ จึงต้องมีผู้มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานและการบริหารงานของรัฐสภา คือประธานรัฐสภามาจาก ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานรัฐสภามาจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และต้องมีสมาชิกรัฐสภา 

คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกัน เมื่อมีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเป็นการประชุมรัฐสภาอันมีลักษณะเฉพาะ เช่น จำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นการประชุมรัฐสภาซึ่งจำนวนสมาชิกรัฐสภามาจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกัน 

ผู้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภามีจำนวน 2 คน คือประธานรัฐสภาจำนวน 1 คนและรองประธานรัฐสภาจำนวน 1 คน 

ลักษณะของการประชุมต้องเป็นการประชุมรัฐสภาและต้องมีบทบัญญัติให้มีการประชุมในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะจึงจะมีการประชุมรัฐสภาได้ตลอดจนต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศ เป็นอย่างยิ่งและจะไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเหมือนกับการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญของ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา


ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พุทธศักราช 2563 ข้อที่ 5 ประธานรัฐสภา มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้


- เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา และต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่

- กำหนดการประชุมรัฐสภา

- ควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา

- รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภา ตลอดถึงบริเวณของรัฐสถา

- เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก

- แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆ ตาม (7)

- หน้าที่และอำนาจอื่น ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้


ทำเนียบประธานรัฐสภา


1. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

28 มิถุนายน - 1 กันยายน 2475,

15 ธันวาคม - 26 กุมภาพันธ์ 2476


2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

2 กันยายน 2475 - 10 ธันวาคม 2476


3. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (พลเรือตรี กระแส ประวาหะนาวิน)

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

26 กุมภาพันธ์ 2476 - 22 กันยายน 2477,

6 กรกฎาคม 2486 - 24 มิถุนายน 2487,

ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา

31 สิงหาคม 2489 - 9 พฤษภาคม 2490,

15 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490


4. เจ้าพระยาศรีธรรมมาธิเบศ (จิต ณ สงขลา) 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราญฏร

22 กันยายน 2477 - 15 ธันวาคม 2477,

17 ธันวาคม 2477 - 31 กรกฏาคม 2478,

7 สิงหาคม 2478 - 31 กรกฏาคม 2479,

ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา

26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491,


5. พระยามานวราชเสวี (วิเชียร ณ สงขลา)

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร

3 สิงหาคม 2479 - 10 ธันวาคม 2480,

10 ธันวาคม 2480 - 24 มิถุนายน 2481,

28 มิถุนายน 2481 - 10 ธันวาคม 2481,

12 ธันวาคม 2481 - 24 มิถุนายน 2482,

28 มิถุนายน 2482 - 24 มิถุนายน 2483,


6. พันตรีวิลาศ โอสถานนท์

ประธานรัฐสภาและประธานพฤฒสภา

4 มิถุนายน 2489 - 24 สิงหาคม 2489


7. พลเอก พระประจนปัจนึก (พุก มหาดิลก) 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร

1 ธันวาคม 2494 - 17 มีนาคม 2495,

22 มีนาคม 2495 - 23 มิถุนายน 2495,

28 มิถุนายน 2495 - 23 มิถุนายน 2496,

2 กรกฎาคม 2496 - 23 มิถุนายน 2497,

29 มิถุนายน 2497 - 23 มิถุนายน 2498,


8. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุทธิสารรณกร)

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร

20 กันยายน 2500 - 14 ธันวาคม 2500,

ประธานรัฐสภาและประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

6 กุมภาพันธ์ 2502 - 17 เมษายน 2511


9. นายทวี บุญยเกตุ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

8 พฤษภาคม 2511 - 20 มิถุนายน 2511


10. พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 

ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514,

7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514


11. พลตรีศิริ สิริโยธิน

ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

18 ธันวาคม 2515 - 11 ธันวาคม 2516


12. พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

29 ธันวาคม 2516 - 7 ตุลาคม 2517


13. นายประภาศน์ อวยชัย

ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

17 ตุลาคม 2517 - 25 มกราคม 2518


14. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

7 กุมภาพันธ์ 2518 - 12 มกราคม 2519


15. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

19 เมษายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519

6 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 มกราคม 2548


16. พลอากาศเอก กมลเดชะตุงคะ

ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและประธานรัฐสภา

22 ตุลาคม 2519 - 20 พฤศจิกายน 2519


17. พลอากาศเอก หะริน หุงสกุล

ประธานรัฐสภาและประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

28 พฤศจิกายน 2519 - 20 ตุลาคม 2520,

ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

25 พฤศจิกายน 2520 - 22 เมษายน 2522,


18. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ

ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

26 เมษายน 2526 - 19 มีนาคม 2527


19. ศาสตราจารย์อุกฤษ มงคลนาวิน

ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

30 เมษายน 2527 - 30 เมษายน 2528,

1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530,

24 เมษายน 2530 - 22 เมษายน 2532,

3 เมษายน 2335 - 26 พฤษภาคม 2534,


20. ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ

ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534


21. นายมีชัย ฤชุพันธ์

ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

28 มิถุนายน 2535 - 29 มิถุนายน 2535,

ประธานวุฒิสภา

28 มิถุนายน 2535 - 21 มีนาคม 2539,

6 เมษายน 2539 - 21 มีนาคม 2543


22. ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

22 กันยายน 2535 - 19 พฤษภาคม 2538


23. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

11 กรกฎาคม 2538 - 27 กันยายน 2538


24. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

24 พฤศจิกายน 2539 - 27 มิถุนายน 2543


25. นายพิชัย รัตตกุล

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

30 มิถุนายน 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543


26. นายโภคิน พลกุล

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

8 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549


27. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

23 มกราคม 2551 - เมษายน 2551


28. นายชัย ชิดชอบ

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554


29. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556


30. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

17 สิงหาคม 2558 - 8 พฤษภาคม 2562


31. นายชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

28 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

ข้อมูลจาก รัฐสภาไทย

ภาพจาก Thaigov

ข่าวที่เกี่ยวข้อง