นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO E SERVICE

นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO E SERVICE
TrueID
23 กรกฎาคม 2564 ( 11:44 )
39
นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคม ห่างไกลโควิด-19 ผ่านช่องทาง SSO E SERVICE

ตามที่สำนักงานประกันสังคมโดย นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เพิ่มสูงขึ้น สํานักงานประกันสังคมพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ อย่างเข้มงวด จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน งดการมาติดต่องานหรือธุรกรรมกับสํานักงาน ประกันสังคม ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประกันตน ผู้ใช้บริการ และเพื่ออํานวยความสะดวก ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์แทน ดังนี้

 

- กรณีผู้ประกันตน ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ ท่านสามารถรับแบบขอรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ช่องทาง download แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนใน www.sso.go.th และส่งแบบพร้อมเอกสารได้ที่

 1. ไปรษณีย์ลงทะเบียน (AR ตอบรับ)
 2. โทรสาร (Fax)
 3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
 4. แอพพลิเคชั่น (Line)

 

รายละเอียดของแต่ละ หน่วยงานท่านสามารถเข้าดูได้ที่ www.sso.go.th หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานประกันสังคมสามารถติดต่อ สอบถามที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ผ่านช่องทาง

 • E-mail : info@sso1506.com
 • Webboard (กระดาน สนทนา) Live Chat
 • รวมทั้ง Facebook.com/Ssofanpage สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

- กรณีนายจ้างขอทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้นายจ้างเข้าช่องทาง e-Service ในเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในหัวข้อบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอ User สถานประกอบการ และ Password เพื่อการนําส่งข้อมูลเงินสมทบ แจ้งผู้ประกันตน เข้า - ออก จากงาน หรือแจ้งเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้ประกันตน พร้อมชําระเงินสมทบของผู้ประกันตน ผ่านระบบ e-payment ได้ตลอดเวลา

 

- กรณีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพ และการรับสิทธิประโยชน์รวมถึงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทุกกรณี โดยสามารถ ตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

 • ช่องทางระบบสมาชิกผู้ประกันตนในเว็บไซต์ ของสํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th
 • ผ่านมือถือที่ Application SSO Connect
 • สอบถามผ่าน facebook Messenger ของสํานักงานประกันสังคม
 • หรือโทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง