รีเซต

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ ‘พระมงคลสุทธิวงศ์’ วัดบวรฯ ขึ้นชั้นราชที่ ‘พระราชวชิราภินันท์’

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ ‘พระมงคลสุทธิวงศ์’ วัดบวรฯ ขึ้นชั้นราชที่ ‘พระราชวชิราภินันท์’
TNN ช่อง16
5 กันยายน 2565 ( 18:59 )
80
โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ ‘พระมงคลสุทธิวงศ์’ วัดบวรฯ ขึ้นชั้นราชที่ ‘พระราชวชิราภินันท์’

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระบรมราชโองการ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมงคลสุทธิวงศ์    


เป็น พระราชวชิราภินันท์ พรรณนาธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบันภาพ TNN Online  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง