รีเซต

พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" วัดมเหยงคณ์

พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" วัดมเหยงคณ์
TNN ช่อง16
1 มิถุนายน 2566 ( 20:29 )
104
พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ "พระภาวนาเขมคุณ" วัดมเหยงคณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภาวนาเขมคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรญาณ ไพศาลวิปัสสนาวรกิจ มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมเหยงคณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖


ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง