เปิดคุณสมบัติ เด็กจบใหม่ "โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่"

เปิดคุณสมบัติ เด็กจบใหม่ "โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่"
TrueID
29 ตุลาคม 2563 ( 14:08 )
11.1K
เปิดคุณสมบัติ เด็กจบใหม่ "โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่"

ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง  สนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดยจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา รัฐบาลช่วยเอกชนสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เพื่อการดูแลผู้ว่างงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง  จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน  ดังนี้

 

คุณสมบัติ


1. มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา


2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


3. มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563

 


 เงื่อนไข


1. ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้างจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบที่กรมการจัดหางานได้จัดเตรียมไว้ให้


2. ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ยอมรับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ดังนี้


2.1 ปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท
2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท
2.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 9,400 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)
2.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 8,690 บาท (ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ
จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง)


3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ในนาม “ชื่อลูกจ้างเข้าร่วมโครงการฯ”เพื่อรับโอนค่าจ้างจากนายจ้างและรับเงินสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน


4. นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) ให้แก่ลูกจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางานจะโอนเงินอุดหนุนค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยกรมการจัดหางานจะโอนให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างตามข้อ (2.1) ปริญญาตรี จำนวน 7,500 บาท (2.2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5,750 บาท (2.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4,700 บาท และ (2.4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 4,345 บาท ตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนที่เกินนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 


 ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะจ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างให้ลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการนับตั้งแต่วันที่ได้อนุมัติ ให้เข้าร่วมโครงการ ฯกรณีที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ หลังวันที่24 ของเดือนเป็นต้นไป จะได้รับเงินอุดหนุน
 ค่าจ้างจากกรมการจัดหางานในเดือนถัดไป


5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และจะต้องยินยอม
 ให้นายจ้างหักเงินสมทบจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามสัญญาจ้างตามอัตราเงินสมทบที่กำหนด เพื่อนำส่งเงิน
 สมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคม 


6. กรณีพบว่ามีการร่วมกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้ทั้งหมดคืน รวมทั้งถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย 

 

 

ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay 

 

เปิดเงื่อนไข "โครงการส่งเสริมการจ้างงาน" เด็กจบใหม่ รับเงินเดือน 15,000

เงื่อนไขนายจ้าง ในการเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่"

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง