พล.อ.ประวิตร สั่งบูรณาการแก้น้ำแล้ง-รองรับวิถี New Normal

พล.อ.ประวิตร สั่งบูรณาการแก้น้ำแล้ง-รองรับวิถี New Normal
ข่าวสด
19 พฤษภาคม 2563 ( 10:17 )
84
พล.อ.ประวิตร สั่งบูรณาการแก้น้ำแล้ง-รองรับวิถี New Normal

 

พล.อ.ประวิตร ประชุมจัดการทรัพยากรน้ำครั้งล่าสุด เร่งแก้ภัยแล้ง รองรับวิถี "New normal" สั่งบูรณาการขับเคลื่อนแผนจัดสรรน้ำครอบคลุมทั้งระบบ เน้นน้ำประปาต้องมีคุณภาพ ประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วม ย้ำรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เดินหน้าแผนกักเก็บน้ำฤดูฝน ช่วยประชาชนหน้าแล้งเต็มที่

 

วันที่ 19 พ.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังมีพื้นที่ประสบภัยแล้งอีก จำนวน 29 จังหวัด 162 อำเภอ โดยมีการประเมินน้ำต้นทุนและคาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำใช้การ ณ 1 พ.ย. 62 รวมทุกแหล่งน้ำ 29,357 ล้าน ลบ.ม. มีแผนจัดสรรน้ำ 25,741 ล้าน ลบ.ม.

 

สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2562/63 ตามมติ ครม. เมื่อ7 ม.ค.63 ในพื้นที่ 44 จังหวัด จำนวน 2,041โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 1,626 โครงการ ดำเนินการแล้ว 715 โครงการคิดเป็น ร้อยละ 50.21 จากนั้นที่ประชุม ได้เห็นชอบ หลักการวางแผนการจัดสรรน้ำ และการเพาะปลูกฤดูฝน ปี2563 และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปวางแผนปรับการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึงเห็นชอบ หลักการ 8 มาตรการในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับฤดูฝน ปี2563

 

ในที่ประชุม พล.อ.ประวิตร กำชับคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เร่งติดตาม ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำและเน้นแก้ไขคุณภาพน้ำประปาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน การแก้ภัยแล้งจะต้องมีเป้าหมายครอบคลุมทั้งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อการรักษาระบบนิเวศ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับสูงสุด รองรับภาวะ "New Normal" ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้การแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีเพิ่มมากขึ้นดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง