TrueID

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด
TNN ช่อง16
30 ตุลาคม 2564 ( 19:31 )
120
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด

วันนี้ (30ต.ค.64) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ที่ 19/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดกำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามที่ได้มีการประกำศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกำศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้ 

สำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจะเป็นไปตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ที่ 18/2564 เรื่องพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด

1. จังหวัดจันทบุรี

2. จังหวัดตาก

3. จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. จังหวัดนราธิวาส

5. จังหวัดปัตตานี

6. จังหวัดยะลา

7. จังหวัดสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 38 จังหวัด

1. จังหวัดกาญจนบุรี

2. จังหวัดขอนแก่น

3. จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอำภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่)

5. จังหวัดชุมพร

6. จังหวัดเชียงราย

7. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)

8. จังหวัดตรัง

9. จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง)

10. จังหวัดนครนายก

11. จังหวัดนครปฐม

12. จังหวัดนครราชสีมา

13. จังหวัดนครสวรรค์

14. จังหวัดนนทบุรี

15. จังหวัดปทุมธานี

16. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก)

17. จังหวัดปราจีนบุรี

18. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19. จังหวัดพัทลุง

20. จังหวัดพิจิตร

21. จังหวัดพิษณุโลก

22. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอำ)

23. จังหวัดเพชรบูรณ์

24. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)

25. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)

26. จังหวัดราชบุรี

27. จังหวัดลพบุรี

28. จังหวัดสตูล

29. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

30. จังหวัดสมุทรสงคราม

31. จังหวัดสมุทรสาคร

32. จังหวัดสระแก้ว

33. จังหวัดสระบุรี

34. จังหวัดสุพรรณบุรี

35. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)

36. จังหวัดอ่างทอง

37. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

38. จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด

1. จังหวัดกาฬสินธุ์

2. จังหวัดกำแพงเพชร

3. จังหวัดชัยนาท

4. จังหวัดชัยภูมิ

5. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

6. จังหวัดแพร่

7. จังหวัดพะเยา

8. จังหวัดมหาสารคาม

9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10. จังหวัดยโสธร

11. จังหวัดร้อยเอ็ด

12. จังหวัดลำปาง

13. จังหวัดลำพูน

14. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน)

15. จังหวัดศรีสะเกษ

16. จังหวัดสิงห์บุรี

17. จังหวัดสุโขทัย

18. จังหวัดสุรินทร์

19. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่และอำเภอท่าบ่อ)

20. จังหวัดหนองบัวลำภู

21. จังหวัดอุทัยธานี

22. จังหวัดอุตรดิตถ์

23. จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด

1. จังหวัดนครพนม

2. จังหวัดน่าน

3. จังหวัดบึงกาฬ

4. จังหวัดมุกดาหาร

5. จังหวัดสกลนคร


คลิกอ่านราชกิจจานุเบกษา พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง