รีเซต

ส่องวิสัยทัศน์ ศ.ทพ.ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ แคนดิเดตอธิการบดีจุฬาฯ

ส่องวิสัยทัศน์ ศ.ทพ.ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ แคนดิเดตอธิการบดีจุฬาฯ
TNN ช่อง16
21 มกราคม 2567 ( 17:07 )
70
ส่องวิสัยทัศน์ ศ.ทพ.ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ แคนดิเดตอธิการบดีจุฬาฯ

วิสัยทัศน์ ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ หนึ่งในแคนดิเดตอธิการบดี จุฬาฯ ผู้ที่ต้องการพัฒนาคนอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การสร้างงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของจุฬาฯ มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการสรรหาอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนใหม่ ที่จะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้


ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอตัวมาเป็นอธิการบดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยให้คนของจุฬาฯ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างธรรมชาติมากกว่าการถูกบังคับ โดยนำเครือข่ายกัลยาณมิตรมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานให้สำเร็จ ใช้ความรักกันและความเข้าใจกัน เพื่อให้นวัตกรรมของจุฬาฯ เติบโตไปอย่างก้าวหน้าและมั่นคง ภายใต้แนวคิด


“People First, Innovation Next”


ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจุฬาฯ เอาไว้ทั้งหมด 8 ประการ

1. ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มรองรับการศึกษาไร้พรมแดน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็น "Global Citizen" และเป็นผู้นำที่โดดเด่นในสังคม มีการจัดการองค์ความรู้ ที่ทันสมัย และเป็นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 

2. ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยตอบรับความต้องการเด็กรุ่นใหม่ 

3. ส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพต่อยอดสู่นวัตกรรม และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน

4. นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนไทย

5. นำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาสร้างให้เกิดประโยชน์

6. ขยายบริการคลินิกทันตกรรม เพื่อสร้างโอกาศในการเข้าถึงคนไข้

7. นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เสริมบริการผ่าน Telemedicine

8. ตั้ง BU ใหม่ “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ“ สำหรับประวัติและผลงานของ ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ในด้านการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์เชิงลึกและการบริหารงาน ตัวอย่างเช่น 


1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน) : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2. Diplomate American Board ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : American Board of Oral and Maxillofacial Surgery

3. อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : ทันตแพทยสภา

4. ปริญญาโทพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : U. of Maryland at Baltimore

5. Certificate ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : U. of Maryland at Baltimore

6. วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ผ่านการศึกษาหลักสูตรพิเศษภายนอกเพื่อประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทั้งวิชาการ คน เงิน ระเบียบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ


1. ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน พ.ศ. 2564 (วตท)

2. ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมขั้นสูง พ.ศ. 2562 (บยส)

3. ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณขั้นสูง พ.ศ. 2559 (บงส)

4. ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 (วปอ)

5. ประกาศนียบัตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (พ.ศ. 2552)

6. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร)


นอกจากนี้ ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ยังมีประสบการณ์ในการบริหารงานองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย


1. คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

2. ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559-2562

3. กรรมการองค์กรผู้บริหารคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

4. กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

5. กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ศ.เชื้อโชติ หังสสูต พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

6. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2559

7. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทยสภา พ.ศ. 2555-2558

8. ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมทันตกรรมรากเทียม พ.ศ. 2553-2556

9. กรรมการสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548-2550

10. กรรมการฝ่ายวิชาการ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2547-2563


โดยมีผลงานความสำเร็จในด้านการบริหารงานในฐานะคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เช่น การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้อันดับที่ 70 ของโลกจากการจัดอันดับโดย QS World University ranking by subject area ในปี 2023 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ในประเทศไทยที่อยู่ใน 80 อันดับแรกของโลก 


ผลงานโดดเด่นด้านงานวิจัย เช่น การเพิ่มคุณภาพงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง (Q1) ในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 131 เมื่อเทียบกับปี 2020 และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล scopus ในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.5 เมื่อเทียบกับปี 2020 


ประวัติการศึกษา และผลงานในด้านการบริหารของศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ เป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการบริหารองค์กรระดับสูง ซึ่งนับว่ามีความสำคัญในด้านการบริหารองค์กรยุคใหม่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว


ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 
ที่มาของข้อมูล 

Pornchaijan.com 

Facebook.com/pornchai.jansisyanontยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง