รีเซต

เริ่ม “ล็อกดาวน์” ต่อวันนี้ ถึง 31 ส.ค. เช็ก! มาตรการคุมโควิด-19 ทั่วประเทศมีอะไรบ้าง

เริ่ม “ล็อกดาวน์” ต่อวันนี้ ถึง 31 ส.ค. เช็ก! มาตรการคุมโควิด-19 ทั่วประเทศมีอะไรบ้าง
Ingonn
18 สิงหาคม 2564 ( 10:54 )
176
เริ่ม “ล็อกดาวน์” ต่อวันนี้ ถึง 31 ส.ค. เช็ก! มาตรการคุมโควิด-19 ทั่วประเทศมีอะไรบ้าง

หลังจากที่ ศบค. มีมติให้คงระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และตามมาตรการป้องกันโควิดเดิมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2564 โดยเพิ่มมาตรการและการจัดการองค์กร ให้มีการดำเนินมาตรการ Test – Trace – Isolate เพิ่มการตรวจ ATK ใน กทม. และปริมณฑล ให้เน้นการ Work From Home  พร้อมเตรียม Company Isolation สำหรับหน่วยงานที่มีพนักงานเกิน 50 คน โดยที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำ Thai Covid Pass เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถใช้บริการในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้  และเห็นชอบเปิดกิจการธนาคารและสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้า

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด ซึ่งเป็นกรุงเทพฯ ปริมณฑล จังหวัดทางภาคใต้ และจังหวัดที่มีการระบาดในสถานประกอบการ รวมถึงได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งในระดับชุมชนและสถานประกอบการ 

 

 

 

จากการประเมินผลติดตามยังพบว่า สถานการณ์การระบาดของโรคยังมีแนวโน้มไม่ลดลง ทั้งกทม. ปริมณฑล และจังหวัดในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด และเข้มงวด รวมทั้งหลายจังหวัดยังมีผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 


ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ยังมีการระบาดในวงกว้างทั้งในชุมชน และ ครอบครัว จังหวัดในภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ยังพบการระบาดในสถานประกอบการ จังหวัดในภาคเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา จึงยังให้คงมาตรการในการป้องกันควบคุมโรค ตามข้อกำหนดฉบับท่ี 30 ต่อไป เพื่อลดการเสียชีวิตจากโควิด-19 และลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนักให้อยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้

 


1.การคงระดับพื้นที่สถานการณ์ยอ่ยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและตามมาตรการเดิมวันที่ 18-31 ส.ค.2564 

 


2.การเพิ่มมาตรการ และการจัดการขององค์กร

 


3.ให้ประชาชน องค์กร สถานประกอบการ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองได้ โดยรัฐสนับสนุนให้มการใช้อย่างทั่วถึง และเน้นย้ำให้ประชาชน ใช้การป้องกันตนเองของประชาชนในทุกกรณี (Universal Prevention) 

 


4. ปรับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เปิดกิจการธนาคาร/สถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้าได้

 

 

ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสุข จัดทำเป็นแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเดิม รวมทั้งกำกับติดตามมาตรการ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายเศรษฐกิจกำกับติดตามมาตรการขององค์กร และการควบคุมโรคเฉพาะสถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

 

 


ธนาคารในห้างเริ่มเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้


ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

 

 

 

อัปเดต! มาตรการป้องกันควบคุมโควิดแต่ละพื้นที่


พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)


รวม 29 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

 


1. เลี่ยง จำกัดการเดินทาง งดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถาน 


-ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. 


-งดบริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด


-ตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัด

 


2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 5 คน

 


3. ห้ามบริโภคในร้านอาหาร ขายได้แบบนำไปบริโภคที่อื่น เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)

 


4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้เฉพาะ


-ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่าน Delivery Service 


-ร้านขายยา/เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร สถาบันการเงิน เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

 


5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม ปิด

 


6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ห้ามใช้อาคารในการเรียน การสอนที่มีการรวมคนจำนวนมาก

 


7. สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬา ปิด

 

 


พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)


รวม 37 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ระนอง ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

 


1. ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง

 


2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมคน มากกว่า 20 คน

 


3. ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน

 


4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 


5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดได้ตามปกติ 

 


6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ให้ใช้อาคารในการเรียนการสอนที่มีคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 


7. สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬา เปิดได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม

 

 


พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)


รวม 11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน และสุราษฎร์ธานี

 


1. ไม่จำกัดการเดินทาง 


2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 50 คน ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

 


3. ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน

 


4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ ยกเว้นเครื่องเกมส์/สวนสนุก

 


5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดได้ตามปกติ 

 


6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ให้ใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด

 


7. สถานที่เล่น หรือแข่งกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติ ทุกประเภท จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม

 

 


อย่างไรก็ตามมาตรการในแต่ละพื้นที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถปิดกิจการ/งดกิจกรรมเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/จังหวัด

 

 

 

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง