รีเซต

กรมบัญชีกลาง เผย ใช้งบปี'63 เพียง 2.8 ล้านล้าน เร่งเบิกจ่ายตามเป้า

กรมบัญชีกลาง เผย ใช้งบปี'63 เพียง 2.8 ล้านล้าน เร่งเบิกจ่ายตามเป้า
TNN ช่อง16
19 กันยายน 2563 ( 12:49 )
95
กรมบัญชีกลาง เผย ใช้งบปี'63 เพียง 2.8 ล้านล้าน เร่งเบิกจ่ายตามเป้า

วันนี้19ก.ย.63 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 (1 ต.ค. 62 – 11 ก.ย. 63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 2.8 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.41 โดยจำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ใช้จ่ายแล้ว 425,332 ล้านบาท ของวงเงิน 529,771 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.29 และรายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว 2,424,9131 ล้านบาท ของวงเงิน 2,608,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.98  

 ซึ่งจากการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มีผลบังคับใช้ พบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณของปี 2563 มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่เท่ากันตั้งแต่ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประกาศใช้ในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้สามารถใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.64 ของวงเงินรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง)   


ในขณะที่สัดส่วนดังกล่าวของปีงบประมาณ 2562 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 64.88 และ 64.65 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการที่กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยได้ออกหนังสือเวียนแจ้งซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และมีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ผ่านคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งในส่วนกลางและคลังจังหวัดในส่วนภูมิภาค จำนวน 77 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ตลอดจนกำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นความรวดเร็วของขั้นตอนต่าง ๆ

          

โฆษกกรมบัญชีกลาง  ยังกล่าวอีกว่า กรมบัญชีกลางพร้อมสนับสนุนส่วนราชการ โดยเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563  ไปพลางก่อน และให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จตามกำหนด กรณีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และกรณีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องขอกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยกรมบัญชีกลางได้กำชับให้คณะทำงานเฉพาะกิจฯ และคลังจังหวัด ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้การ ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการจะสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อันจะส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง