รีเซต

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "พรรคมติประชา" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "พรรคมติประชา" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
มติชน
6 มิถุนายน 2565 ( 21:42 )
53
ราชกิจจาฯ ออกประกาศ "พรรคมติประชา" สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ได้ออก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 นั้น

 

พรรคมติประชาไม่ดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคนติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พรรคมติประชาไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นเหตุให้พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง