รีเซต

อัพเดท! เราชนะ ม.33 เรารักกัน เงินโอนเข้าวันไหน?

อัพเดท! เราชนะ ม.33 เรารักกัน เงินโอนเข้าวันไหน?
TeaC
19 พฤษภาคม 2564 ( 11:31 )
9K
1
อัพเดท! เราชนะ ม.33 เรารักกัน เงินโอนเข้าวันไหน?

 

ข่าววันนี้ มาตรการเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น โครงการ เราชนะ ม.33 เรารักกัน และคนละครึ่ง

 

 

หลังจากเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน ด้วยเงินเยียวยา ในแต่ละโครงการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเราชนะ

 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน ซึ่งกรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท

 

 • วงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท
 • ระยะเวลา 2 สัปดาห์  
 • ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

 

โครงการเราชนะ จะโอนเงินให้ผู้ได้สิทธิ สำหรับ

 

กลุ่มที่ใช้สิทธิ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จะได้รับเงินงวดแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และงวดสองวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

 

กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรก 1,000 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และอีก 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 

 

 

 

โครงการ ม.33 เรารักกัน

 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท 

 

 • วงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท
 • ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
 • ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.2564

 

สำหรับมาตรการ ม33 เรารักกัน จะโอนเงินงวดแรกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และงวดสองวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

คนละครึ่ง เฟส 3

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท

 

 

 • วงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคน
 • ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

 

 

ติดตามมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง กรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาท โดยใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ ที่เหลืออยู่ ได้แก่

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

 

ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ประชาชน 13.65 ล้านคน

 

 • วงเงินเดือนละ 200 บาท
 • ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.)

 

 

และเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคน

 

 • วงเงินเดือนละ 200 บาท
 • ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค. - ธ.ค.)

 

 

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งดี

 

โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้กับประชาชน ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า และค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยประชาชนใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐในช่วง ก.ค. - ก.ย.2564 ไปใช้จ่ายในเดือน ส.ค. -ธ.ค.2564 คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 31 ล้านคน

 

ใครมีสิทธิ์ เช็กเลย แจก E-Voucher 7,000 บาท ยิ่งใช้ยิ่งดี หนึ่งในมาตรการน้องใหม่ป้ายแดงเยียวยาโควิด

 

 

ลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า ใครได้สิทธิบ้าง? 

 


ให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามมาตรการเดิมที่ได้ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2564 โดยให้มีผลในรอบบิลเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564

 

สำหรับรายละเอียดของผู้ที่จะได้รับสิทธิในส่วนของค่าไฟฟ้านั้น เสนอให้สิทธิค่าไฟฟ้าสําหรับบ้านอยู่อาศัยและ กิจการขนาดเล็ก มีรายละดังนี้

 

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

 

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า สำหรับหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

 

กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้ สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อ เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

 

 

ผู้ใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วย การใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ทั้งนี้ มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสําหรับ บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กําหนดให้ดําเนินการเป็นระยะเวลา 6 เดือน สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจําเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2564


 

 

ส่วนค่าน้ำประปา ลดค่าน้ำ 10% 2 เดือน (พ.ค. - มิ.ย.64) สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนบรรเทาผลกระทบจากโควิด19 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง