รีเซต

รัฐลุยแผนแม่บทน้ำ 20 ปี รับ อีอีซี-สร้างความมั่นคงภาคผลิต

รัฐลุยแผนแม่บทน้ำ 20 ปี รับ อีอีซี-สร้างความมั่นคงภาคผลิต
TNN ช่อง16
25 ธันวาคม 2563 ( 18:03 )
63
รัฐลุยแผนแม่บทน้ำ 20 ปี รับ อีอีซี-สร้างความมั่นคงภาคผลิต

ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  (ปี 2561-2580) ในช่วงปี 2561- 2563 ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค //การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต //การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย //การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ // การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน //และการบริหารจัดการ ซึ่งในภาพรวมการดำเนินงานมีความคืบหน้าน่าพอใจ 

พร้อมกันนี้  ที่ประชุมรับทราบผลการรายงานการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสูง โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อเพิ่มความมั่นคง และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ เห็นชอบให้กองทับบกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งรัดการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 , เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นรายได้ของตนเองดำเนินโครงการ เพื่อการพัฒนาปี 2564 ของการประปาส่วนภูมิภาคในเบื้องต้นก่อน จำนวน 19 โครงการ รวมทั้งเห็นชอบแผนหลักการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา และการใช้ประโยชน์จากน้ำโขงและลำน้ำสาขา อีกทั้ง ให้ความเห็นชอบแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บท 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน พร้อมทั้ง สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ จะต้องเร่งรัดขับเคลื่อนงานให้มีความคืบหน้า และครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

สำหรับแผนงานต่อไป จะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง และต้องไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนโดยต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้ง ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี รวมทั้งบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับ อีอีซี ให้ได้ผล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline


ข่าวที่เกี่ยวข้อง