รีเซต

พณ.ขอมติ กนศ.-ครม. ปัดฝุ่นเอฟทีเอ อัพเกรดสถานการณ์หลังโควิด

พณ.ขอมติ กนศ.-ครม. ปัดฝุ่นเอฟทีเอ อัพเกรดสถานการณ์หลังโควิด
มติชน
10 เมษายน 2565 ( 14:02 )
42
พณ.ขอมติ กนศ.-ครม. ปัดฝุ่นเอฟทีเอ อัพเกรดสถานการณ์หลังโควิด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมจัดประชุมหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำกรอบการเจรจาเพื่อทบทวนหรือยกระดับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของอาเซียน และของอาเซียนกับคู่ค้าสำคัญ ซึ่งสืบเนื่องจากที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีมติเห็นชอบให้อาเซียนเริ่มการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2553 และทบทวน FTA ที่อาเซียนทำกับคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2548-2553 ซึ่งจนถึงปีนี้บางฉบับทำกันมาแล้ว 17 ปี เพื่อให้ทันสมัย รองรับประเด็นการค้าใหม่ๆ และรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต รงมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน

 

นางอรมน กล่าวว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปการจัดทำกรอบการเจรจาของไทยเพื่อทบทวน FTA ของอาเซียนและคู่ค้าสำคัญแล้ว โดยกรมฯ จะนำผลสรุปดังกล่าว เสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อไป เพื่อให้คณะเจรจาของไทยจะได้ใช้เป็นท่าทีการเจรจายกระดับ FTA ของอาเซียนและคู่ค้าสำคัญ

 

” การทบทวน FTA ของอาเซียนและคู่เจรจา จะเป็นโอกาสให้ไทยได้หารือกับประเทศคู่ค้าสำคัญเพื่อให้เปิดตลาด ลดและยกเว้นภาษีศุลกากรเพิ่มเติมในรายการสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศคู่ค้ายังไม่ได้ยกเลิกการเก็บภาษีจากไทย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ” นางอรมน กล่าว และว่า นับตั้งแต่ FTA ที่ไทยทำกับอาเซียนและคู่เจรจามีผลบังคับใช้ พบว่า มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในปี 2564 เพิ่มขึ้น 94% นับจากบังคับใช้ ในปี 2553 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีนเพิ่มขึ้น 580% นับตั้งแต่ FTA อาเซียน-จีน บังคับใช้ในปี 2548 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 92% นับตั้งแต่ FTA อาเซียน-เกาหลีใต้ บังคับใช้ในปี 2553 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอินเดียเพิ่มขึ้น 202% นับตั้งแต่ FTA อาเซียน-อินเดีย บังคับใช้ในปี 2553 และมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 51% นับตั้งแต่ FTA มีผลบังคับใช้ในปี 2553

ข่าวที่เกี่ยวข้อง