รีเซต

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่
TNN ช่อง16
22 เมษายน 2565 ( 20:21 )
101
ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

22 เมษายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงแต่งตั้ง นายแสวง บุญมี ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565


อิทธิพร บุญประคอง
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง