อินฟราฟัน : ปี’64เปิดจอรอโหลดแอพพ์ เรียกรถใหม่แบบถูกกฎหมาย

อินฟราฟัน : ปี’64เปิดจอรอโหลดแอพพ์ เรียกรถใหม่แบบถูกกฎหมาย
มติชน
6 มกราคม 2564 ( 11:22 )
28
อินฟราฟัน : ปี’64เปิดจอรอโหลดแอพพ์ เรียกรถใหม่แบบถูกกฎหมาย

อินฟราฟัน สัปดาห์แรกต้อนรับศักราชใหม่ปี 2564 จะนำทุกคนไปรู้จักและเตรียมพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ครั้งนี้เล่าถึงแนวคิดของกรมขนส่งทางบก ภายใต้การกำกับดูแลของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะทำแอพพลิเคชั่นในการใช้บริการรถแบบถูกกฎหมายขึ้นมา โดยได้ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก พ.ศ…. เพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงนี้อยู่ คือ กลุ่มคนขับแท็กซี่เดิม ฟากความเห็นจากนักวิชาการและผู้แทนส่วนราชการ เห็นว่าควรมีการกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และบทกำหนดโทษผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นให้ครอบคลุมครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผู้ขับรถและประชาชนผู้ใช้บริการ

 

หลังจากกรมขนส่งทางบกพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้วว่า จะนำเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้ง

 

สำหรับสาระสำคัญของการยกร่างกฎกระทรวงในครั้งนี้คือ กำหนดให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมถึงกำหนดให้รถต้องมีอุปกรณ์สื่อสารเพื่อรับงานจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง พร้อมกำหนดอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ต้องแสดงเครื่องหมายการเป็นรถยนต์รับจ้างตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด

 

ส่วนค่าจ้างและค่าบริการอื่นให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงราคาผ่านแอพพลิเคชั่นให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อนตกลงใช้บริการ โดยแอพพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้เรียกรถต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ขับรถต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 

แม้ตอนนี้จะยังไม่มีชื่อแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการ แต่การเดินหน้าพัฒนาระบบและศึกษารูปแบบเงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่นแท็กซี่ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ไม่เกินช่วงต้นปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป

เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ช้าเกินกลางปี 2564 ประชาชนจะมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งแล้ว แต่จะสะดวกสบายแค่ไหน คงต้องติดตามผลของการปรับเปลี่ยนสมดั่งตั้งใจมากหรือน้อย!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง