รีเซต

รมว.อุตฯมั่นใจชุมชนดีพร้อม 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้มแข็ง เดินหน้าส่งเสริมความรู้

รมว.อุตฯมั่นใจชุมชนดีพร้อม 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้มแข็ง เดินหน้าส่งเสริมความรู้
TNN ช่อง16
21 พฤศจิกายน 2565 ( 16:52 )
71
รมว.อุตฯมั่นใจชุมชนดีพร้อม 5 จังหวัดชายแดนใต้เข้มแข็ง เดินหน้าส่งเสริมความรู้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้กับประชาชนในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรด้านการบริการ วิธีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกําไร แนะเทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้ พบว่าชุมชนมีศักยภาพที่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับสินค้าของชุมชนได้ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยให้ชุมชนที่มีศักยภาพเหล่านั้นได้เดินต่อไปอย่างมั่นคง

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ตั้งเป้าให้ประชาชนในระดับฐานรากมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพโดยเน้นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยนำเอาองค์ความรู้ หลักวิชาการ และวิทยากรผู้มีความสามารถมาถ่ายทอดให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ให้มีอาชีพอย่างมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

สำหรับในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส แม้ชุมชนในพื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่พบว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเอกลักษณ์ เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือ ส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะประชาชน ให้สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างเป็นชุมชนดีพร้อมได้ในอนาคต 

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม


โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น กลุ่มผู้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับคืนถิ่น 

ตลอดจนประชาชนที่สนใจเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้ตนเองกว่า 700,000 คน และผู้รับประโยชน์โดยอ้อม จะมีชุมชนอย่างน้อย 400 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งภายหลังสถานการณ์โควิด-19 

นางสาววรรณี พุฒแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กล่าวว่า จากผลการอบรมพบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพึงพอใจกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ หลายชุมชนมีสินค้าอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับทางการตลาดในระดับประเทศ การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้สินค้ามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงรายละเอียดอื่น เช่น การคิดต้นทุนและกำไร ซึ่งหลังจากนั้นทางชุมชนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทั้งรูปแบบและการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกต่อไป

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาพจาก กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง