รีเซต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 64 กำไรกว่า 670 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 64 กำไรกว่า 670 ล้านบาท
มติชน
25 มกราคม 2565 ( 13:31 )
140
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 64 กำไรกว่า 670 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 481 คน ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

นายปิยะ อุทธสิงห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิก 18,811 คน มีทุนเรือนหุ้น 8,705,203,130 บาท

 

 

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 670,823,088.78 บาท กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6 .00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.10 นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วย

 

นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ 4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง