โหลดแบบฟอร์ม “ใบยินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์” สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่นี่!

โหลดแบบฟอร์ม “ใบยินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์” สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่นี่!
Ingonn
16 กันยายน 2564 ( 16:46 )
21.7K
โหลดแบบฟอร์ม “ใบยินยอมฉีดวัคซีนไฟเซอร์” สำหรับนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่นี่!

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้วางแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1 ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน อายุระหว่าง 12 - 18 ปีจำนวนกว่า 4.5 ล้านคน ภายในเดือน ต.ค. นี้ หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ได้พร้อมกับนักเรียนในโรงเรียน 

 

 

โดยจะนำร่องฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัดก่อน รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยัง "ไม่ได้รับวัคซีน" ด้วย เพื่อรองรับแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือน พ.ย. 64 ซึ่งการฉีดวัคซีนนั้น เป็นไปตามความสมัครใจ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

 

 

อย่างไรก็ตาม กรณีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี โดยจะฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งมีรายงานที่ห่วงกังวลกันเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ต้องมีการชี้แจงประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองได้ทราบว่ามีความเสี่ยง และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนฉีดกับเด็ก แนวทางนี้ต้องขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ

 

 

 

โรงเรียนไหนได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์บ้าง?


กำหนดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ผ่านสถานบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในรูปแบบวัคซีนสำหรับนักเรียนในสถาศึกษา (School-based vaccination program)

 

1.โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลและเอกชน

 


2.สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 


3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 


4.โรงเรียนปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพุทะศาสนาแห่งชาติ

 


5.สถาบันศึกษาปอเนาะ

 


6.สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีนักเรียนวัยเดียวกันกำลังศึกษาอยู่ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม โรงเรียนคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โรงเรียนในสังกัด อปท เป็นต้น

 

 

 

ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มฉีดวัคซีนไฟเซอร์" สำหรับนักเรียน

 

รายละเอียดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด ได้นำไปใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน รวมถึงมีใบขออนุญาตผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนอีกด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ภาคผนวก ดังนี้

 

 

ภาคผนวกที่ 1 แบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

 

 

ภาคผนวกที่ 2 แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา


หมายเหตุ ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

 

 

ภาคผนวกที่ 3 แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด


หมายเหตุ ให้ ผอ. อสจ, ผอ.สพท., ผอ.อาชีวะ, ผอ.สพม., ผอ.กศน. ส่งข้อมูลให้ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ควบคุมสถานศึกษาในจังหวัด

 

 

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอร์


หมายเหตุ ให้โรงเรียนส่งเอกสารแก่ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและรับรอง พร้อมส่งแบบฟอร์มกลับมาที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมเอกสาร

 

 

ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ ให้โรงเรียนส่งเอกสารแก่ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและรับรอง พร้อมส่งแบบฟอร์มกลับมาที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมเอกสาร

 

 

 

ภาคผนวกที่ 6 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า


หมายเหตุ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองเพื่อนัดวันฉีดวัคซีน

 

 

ภาคผนวกที่ 7 แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ


https://www.moe.go.th/แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนั/45903

 

 

รวมคลิปวีดิทัศน์ InfoGraphic เพื่อใช้เผยแพร่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ


https://drive.google.com/.../1XNlLFTrMa4h2dYpHbS2XOo8fJ4N...

 

 

 

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน 


10 - 17 ก.ย. 64  โรงเรียน/สถานศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน

 


17 - 22 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา ทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลผู้ปกครอง

 


21 - 24 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

 


25 ก.ย. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่จะรับไฟเซอร์ส่ง ศธจ.

 


28 - 30 ก.ย. 64 ศธจ. วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน

 


1 ต.ค. 64 โรงเรียน/สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่

 


4 ต.ค. 64 เริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง