รีเซต

เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" กู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม ไม่มีดอกเบี้ย เช็กรายละเอียดที่นี่

เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" กู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม ไม่มีดอกเบี้ย เช็กรายละเอียดที่นี่
TNN ช่อง16
26 มีนาคม 2566 ( 10:21 )
121
เปิดให้ "ผู้สูงอายุ" กู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม ไม่มีดอกเบี้ย เช็กรายละเอียดที่นี่

รัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุประกอบอาชีพ เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม เช็กรายละเอียดที่นี่


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่ม 5 คนขึ้นไปวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

การดูแลผู้สูงอายุผ่านกองทุนผู้สูงอายุ เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายด้านสวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าว มาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ


ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนรายบุคคล-รายกลุ่ม

นายอนุชา กล่าวว่า กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ พม. ได้เปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล วงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่ม วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ร่วมกู้จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน จะต้องมีผู้ค้ำประกัน การกู้ยืมทุกประเภทต้องชำระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 


คุณสมบัติของผู้กู้

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้มี ดังนี้ 

- มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

- มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ 

- มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

- มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้ 

- มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

- มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม 

- ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ


คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

- มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์ 

- เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ 

- มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม 

- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม 

- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม 


เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง 

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ) 

- ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ) 

- หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน 

- ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) 

- ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 

กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

 

ช่องทางกู้ยืมเงิน 

สามารถกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ olderfund.dop.go.th 

ผู้สูงอายุที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 มีผู้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 579 ราย และมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนผ่านการอนุมัติ จำนวน 8 โครงการ

โดยกองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง