รีเซต

CPNปิดโครงการซื้อหุ้นคืน

CPNปิดโครงการซื้อหุ้นคืน
TNN ช่อง16
8 กันยายน 2563 ( 08:02 )
196
CPNปิดโครงการซื้อหุ้นคืน

นางสาวอัมพาวีร์  ชมภูพงษ์เกษม เลขานุการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 77 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.7 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2563 - 5 กันยายน 2563 นั้น 

โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วในวันที่ 5 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 17.15 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 760.62 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นดังกล่าว และหากครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ ไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่ครบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ ลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง