รีเซต

'ศักดิ์​สยาม'​ ตั้งกรรมการ สอบกำแพงดอนเมืองถล่ม จี้รายงานผลใน 14 วัน

'ศักดิ์​สยาม'​ ตั้งกรรมการ สอบกำแพงดอนเมืองถล่ม จี้รายงานผลใน 14 วัน
มติชน
19 เมษายน 2565 ( 10:26 )
48
'ศักดิ์​สยาม'​ ตั้งกรรมการ สอบกำแพงดอนเมืองถล่ม จี้รายงานผลใน 14 วัน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คมนาคม​ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เกิดพายุฝนบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง จนเป็นเหตุให้ กำแพงอาคาร Sevice Hall ซึ่งเป็นอาคารใหม่ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศด้านทิศเหนือ ถล่มลงมา ซึ่งอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่เปิดให้บริการ และมีระยะเวลารับประกันผลงานถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับนำมาเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน​รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานกรรมการ

 

สำหรับ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีหน้าที่และอำนาจ อาทิ ตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องและแบบรายละเอียด มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร Senvice Hall ท่าอากาศยานดอนเมือง และวิเคราะห์ข้อเท็จจริง/สาเหตุของการถล่มของกำแพงอาคารดังกล่าว ตามหลักวิศวกรรมและความรับผิดชอบตามมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้าง และประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทาง แผนงาน

 

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. นำไปกำกับดูแลให้ผู้รับจ้างแก้ไขอาคาร Service Hall ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม โดยจะต้องดำนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือในกรณีที่การแก้ไขมีความจำเป็นต้องแล้วเสร็จภายหลักจากระยะเวลาประกันผลงาน ทอท. ต้องมีกระบวนการผูกผันที่เป็นนิติกรรมสัญญาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ และให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงคมนาคมทราบ และพิจารณาสั่งการโดยกำหนดให้รายงานผลภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ทอท. ได้รับรายงานจากนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ว่ามีการแต่งตั้งนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท.เป็นประธานสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วเช่นกัน ซึ่งกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามระเบียบจะไม่เกินในระยะเวลา 30 วัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อาคารในสนามบินดอนเมืองถล่ม หลังพายุฝนกระหน่ำ ‘ศักดิ์สยาม’​ จี้ ทอท.ตรวจสอบด่วน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง