เชียงราย ไฟเขียว 4 จังหวัดฉีด "วัคซีนโควิด-19" 1-2 เข็มแล้วเข้าพื้นที่ได้

เชียงราย ไฟเขียว 4 จังหวัดฉีด "วัคซีนโควิด-19" 1-2 เข็มแล้วเข้าพื้นที่ได้
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2564 ( 07:26 )
54
เชียงราย ไฟเขียว 4 จังหวัดฉีด "วัคซีนโควิด-19" 1-2 เข็มแล้วเข้าพื้นที่ได้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง 47/2564 เรื่อง กําหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม โดยระบุว่า 

 

 

ตามที่ จังหวัดเชียงราย ได้ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 40/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กําหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย และคําสั่งฯ ที่ 42/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กําหนด มาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม นั้น

 

 

เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตาม ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23 ประกอบมาตรา 22 (1) (7) และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

 

 

จึงมีคําสั่งกําหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ซึ่งกําหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca หรือ AZ) จํานวน 1 เข็ม ภายหลังจากได้รับวัคซีน เป็นเวลา 14 วัน หรือได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) จํานวน 2 เข็ม สามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้

 

 

โดยให้ผู้เดินทางดังกล่าวเฝ้าสังเกตอาการตนเองอย่างเข้มข้น เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H: Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจ ไม่สบาย T: Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออก สถานที่ทุกครั้ง อย่างเคร่งครัด

 

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

 

หากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนั้น มี 4 จังหวัด คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. นนทบุรี 3. ปทุมธานี และ 4. สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง