รีเซต

"คาร์ซีท" ยกเว้นภาษีนำเข้า ราชกิจจาฯประกาศมีผลแล้ววันนี้ 23 ก.ย.

"คาร์ซีท" ยกเว้นภาษีนำเข้า ราชกิจจาฯประกาศมีผลแล้ววันนี้ 23 ก.ย.
TNN ช่อง16
23 กันยายน 2565 ( 12:08 )
28
"คาร์ซีท" ยกเว้นภาษีนำเข้า ราชกิจจาฯประกาศมีผลแล้ววันนี้ 23 ก.ย.

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบร่างประกาศกฎกระทรวงการคลัง ยกเว้นภาษีนำเข้า "คาร์ซีท"  โดยมีสาระสำคัญ เป็นการยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้า ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ล่าสุดเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี้

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกการลดอัตราอากรสำหรับของตามประเภทย่อย 9401.80.00 ตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของดังกล่าวตามบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศนี้แทน

2 .ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับบัญชีอัตราอากรท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีท (Car Seat) ที่นำเข้าจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ให้ยกเว้นอากร ขณะที่ คาร์ซีท นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป อัตราอากรขาเข้าอยู่ที่ 20% จากเดิม 80%
ข้อมูลจาก  : ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก  :  TNN ONLINE 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง