สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต
TrueID
22 มีนาคม 2564 ( 10:52 )
16K
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต สำหรับผู้ประกันตน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว หากผู้ประกันตัวเกิดเสียชีวิต อย่างน้อยก็ยังมีการช่วยเหลือจาก สำนักงานประกันสังคม วันนี้เราไปดูกันว่าเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์จะมีอะไรบ้างหากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 

 1. กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย 
 2. สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพและตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ได้แก่  

 

 •  ค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ ใครคือผู้จัดการศพ
  (ก) บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน
  (ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 
  (ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 

  

 • เงินสงเคราะห์กรณีตาย 
  • เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามีหรือภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน ดังนี้
   • ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน 
   • ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตายได้แก่            บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน * กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพคืนได้ภายใน 2 ปี (ดูรายละเอียดในกรณีชราภาพ)

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 

กรณีขอรับค่าทำศพ

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)     
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง     
 • หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ     
 • สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง     
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ  ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)           
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)           
  • ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)           
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)            
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)             
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)            
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย           
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (จำกัด)  


กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)      
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์      
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)      
 4. สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร      
 5. หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)

การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน

 1. หนังสือมอบอำนาจ     
 2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ     
 3. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคม การยื่นคำร้องขอรับค่าทำศพ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในการยื่นคำร้อง

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

 1. ผู้จัดการศพผู้มีสิทธิต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์ โดยมีหลักฐานครบถ้วน
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

พิจารณาสั่งจ่าย    

 • เงินสด/เช็ค (ผู้มีสิทธิมาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน)
 • ส่งธนาณัติให้ผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ข้างต้น

 

 

สปส. 1-40/3 แบบคำขอรับเงินคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)

ข้อมูลข่าว : สำนักงานประกันสังคม

ภาพโดย bernswaelz จาก Pixabay 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง