รีเซต

นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ทุ่มงบดูแลสุขภาพประชาชน

นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ทุ่มงบดูแลสุขภาพประชาชน
TNN ช่อง16
15 มกราคม 2567 ( 19:59 )
27
นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ทุ่มงบดูแลสุขภาพประชาชน

นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท จังหวะสระบุรี ทุ่มงบดูแลสุขภาพประชาชน จำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมดอกเข้าพรรษา สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวะสระบุรี นางวันเพ็ญ นันทปัญญา นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับรองนายกเทศมนตรี อาทิ นายชนัตถ์  นันทปัญญา นายอนุพงษ์ กิ่งแก้ว และนางเบญจรัตน์ วงษ์ประยูร มอบเงินอุดหนุนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชนและหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองพระพุทธบาทเพื่อดำเนินการโครงการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นจำนวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวตนได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาทมีสุขภาพที่ดี มีพลานามัยที่สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนซึ่งลักษณะกิจกรรม ทุกกิจกรรมที่อุดหนุนเงินให้กับชุมชนทั้ง 30 ชุมชนรวมตลอดถึงส่วนราชการต่างๆ ทัังสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท โรงเรียนพระพุทธบาท เป็นกิจกรรมในการที่จะสร้างการเรียนรู้ สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มบุคคลทั้ง เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน  
ในการที่จะรณรงค์จัดกิจกรรมในการสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์และแข็งแรงเป็นลักษณะกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อที่จะให้มีอัตราในการรักษาโรคให้ลดน้อยลงจะได้ไม่เป็นภาระกับครอบครัว หน่วยราชการอื่นและเป็นภาระกับสังคมซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชุมชนและสังคมต่อไป


ขณะที่รองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท กล่าวเสริมว่า การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเป็นแนวทางที่ได้วางกรอบ แนวทางไว้ซึ่งทุกปีงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณโดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพระพุทธบาทและงบประมาณของเทศบาล ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงโดยให้แต่ละชุมชนทั้ง 30 ชุมชนได้เสนอความต้องการและผ่านการการกรองของคณะกรรมการจนถึงขั้นมอบเงินอุดหนุนให้ ในวันนี้จึงอยากจะให้ทุกชุมชนและทุกส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณในจำนวนประมาณ 3 ล้านบาทนี้ได้ใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าและตรงกับวัตถุประสงค์ซึ่งเทศบาลเมืองพระพุทธบาทจะร่วมกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพุทธบาท เป็นผู้ให้คำชี้แนะ แนะนำและติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุดและต้องขอขอบคุณประธานชุมชนกรรมการชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้ขอรับงบประมาณในจำนวนนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่อไปในที่สุด
ภาพจาก สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท สระบุรี  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง