รีเซต

RUN พร้อมแล้ว โชว์ผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566"

RUN พร้อมแล้ว โชว์ผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566"
TNN ช่อง16
8 สิงหาคม 2566 ( 14:07 )
107
RUN พร้อมแล้ว โชว์ผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566"

RUN พร้อมแล้ว โชว์ผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงาน
 จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566"


กรุงเทพฯ – 7 สิงหาคม 2566 เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยงานวิจัย ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” ผ่านการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ พร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว) กองทุน ววน. และ
 นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ Head of Corporate Venture Capital, Banpu Public Company Limited 
รวมทั้งฟังการการเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่อง “Net Zero in Action: From Policy to Research and Innovation” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ     


รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อ
 การวิจัย (RUN) เปิดเผยว่า
 การพัฒนางานวิจัยถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศชาติ
ซึ่งสามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นงานวิจัยจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกในการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินการวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิด ด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อประเทศ ภูมิภาคและของโลก ด้วยความมุ่งหวังว่างานวิจัยจะตอบสนองและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบแนวความคิดการร่วมมือกัน คือ การแบ่งปันทรัพยากรในการวิจัย (Resource sharing) ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัย นิสิตนักศึกษาทุกระดับจนถึงนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc) ตลอดจนเครื่องมือวิจัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการบริหารงานวิจัย และร่วมกันสร้างโครงการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยร่วมกัน

สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2566 ในปีนี้ ทางเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) จัดขึ้นมาภายใต้แนวคิด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและสำคัญของโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ Theme “Roles of Research towards Net Zero Ambitions” โดยมีนักวิจัยชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ Net Zero Emissions มาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเด่นกว่า 19 ผลงาน โดยหัวข้อหลักในการนำเสนอครอบคลุมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งยังรวมถึง

 • R (Reduction): การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน โดยมีการนำเสนองานวิจัย

 •  ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน การเปลี่ยนขยะดอกไม้ไร้ค่าเป็นวัสดุที่ใช้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ การจัดการคาร์บอนไดออกไซด์จากเกษตรกรรม เทคโนโลยีแบตเตอรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
 • U (Utilization): การนำคาร์บอนไปใช้งาน โดยมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
   การใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมผ่านกลไก 
  BCG ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงาน และการผลิต Nanocrystalline Carbon จากคาร์บอนไดออกไซด์
 • N (Neutralization): การไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งหมายถึงการที่ปริมาณ
   การปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืน โดยมีการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ป่าชายเลน คาร์บอนสีน้ำเงิน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ปลูกยางพารา การใช้ไบโอชาร์เพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การใช้อากาศยานไร้คนขับในการประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในสวนสาธารณะของ กทม.

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่บูธ RUN พร้อมรับของรางวัลมากมาย จึงอยากเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” ครั้งนี้  


พิเศษ!! ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปาฐกถาพิเศษเรื่อง Roles of Research towards Net Zero Ambitions” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (กสว) กองทุน ววน. และนายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ Head of Corporate Venture Capital, Banpu Public Company Limited การเสวนาเรื่อง Net Zero in Action: From Policy to Research and Innovation” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในมุมมองการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เชิงนโยบายของนักวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในมุมมองการบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนของ บพค. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในมุมมองการส่งเสริมและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ อบก. และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในมุมมองการส่งเสริมและผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชน ทั้งนี้ดำเนินรายการการเสวนา โดยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง