รีเซต

เปิดข้อควรรู้ ก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้งอบจ.

เปิดข้อควรรู้ ก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้งอบจ.
TNN ช่อง16
18 ธันวาคม 2563 ( 15:10 )
250
เปิดข้อควรรู้ ก่อนเข้าคูหาไปใช้สิทธิหย่อนบัตรเลือกตั้งอบจ.

การเลือกตั้งท้องถิ่น หลังจากห่างหายไปนานกว่า 8 ปี ขณะนี้ใกล้เกิดขึ้นแล้ว ประเดิมสนามแรกด้วย การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกอบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. นี้ เปิดหีบให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ตั้งเป้าผู้มีสิทธิที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  75  


ตรวจสอบสิทธิก่อนเลือกตั้ง

ก่อนออกไปใช้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  จากนั้นให้กรอก เลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จากนั้นกดค้นหา แล้วจะพบข้อมูล ชื่อ วันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง

เอกสารสำคัญก่อนออกไปใช้สิทธิ

ก่อนออกจากบ้านผู้มีสิทธิ อย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 

เริ่มจากตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และบัตรเลือกตั้งส.อบจ. ซึ่งจังหวัดใน 4 ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคสีของบัตรเลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.จะแตกต่างกัน

จากนั้นให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย 

บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน และบัตรเลือกตั้งส.อบจ. เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนเช่นกัน

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้ง นำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งนายกอบจ. และหีบบัตรเลือกตั้งส.อบจ. ด้วยตนเอง


ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563 

พร้อมเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง เป็นต้น

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นเหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42 ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย

การเลือกตั้งท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร 

ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสหรือมีไข้ เป็นหวัด หรือไอ ต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้งเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEข่าวที่เกี่ยวข้อง