รีเซต

เริ่มแล้ว!ฤดูกาลชายไทยคัดเลือก เกณฑ์ทหารปี 2565 วันที่ 1-20 เม.ย.นี้

เริ่มแล้ว!ฤดูกาลชายไทยคัดเลือก เกณฑ์ทหารปี 2565 วันที่ 1-20 เม.ย.นี้
TNN ช่อง16
23 มีนาคม 2565 ( 14:16 )
224
เริ่มแล้ว!ฤดูกาลชายไทยคัดเลือก เกณฑ์ทหารปี 2565 วันที่ 1-20 เม.ย.นี้

วันนี้ ( 23 มี.ค. 65 )กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-20  เมษายน 65 (เว้นวันที่ 6 และ 13 - 15 เม.ย. 65) ซึ่งขณะนี้ทางราชการได้เตรียมความพร้อมทั้ง บุคลากร สถานที่ ระบบการบริหารจัดการที่กระชับรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 รวมทั้งคณะกรรมการตรวจเลือกที่จะดำเนินการพร้อมกันใน 77 จังหวัด  928 หน่วยตรวจเลือก โดยผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ ชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2544 (อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์)  กับ ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2536 - 2543 (อายุ 22-29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ) ให้เตรียมตัวเข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(แบบ สด.35) พร้อมเตรียมเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกฯ (สด.35), วุฒิการศึกษา, ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น โดยเฉพาะผู้จะขอใช้สิทธิต่างๆ เช่น ลดเวลาประจำการตามวุฒิการศึกษา หรือผู้ที่ขอผ่อนผันต่อหรือขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน รวมทั้งผู้ที่ต้องการสมัครเป็นทหาร ขอให้เตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

การตรวจเลือกทหารกองประจำการ เป็นหน้าที่ของชายไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้กองทัพบกเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการตรวจเลือกในภาพรวมและส่งมอบทหารกองประจำการให้กับทุกเหล่าทัพ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไป  ที่ผ่านมา กองทัพใช้วิธีการตรวจเลือกทหารกองประจำการแบบผสมผสานทั้งการเปิดโอกาสให้สมัครใจเป็นทหาร กับการดำเนินการคัดเลือกชายไทยตามจำนวนที่ทางราชการกำหนด

สำหรับในปี 2565 นี้ กองทัพบกได้ทำการคัดเลือกทหารกองประจำการไว้แล้วจำนวนหนึ่ง จากโครงการสมัครเป็นทหารกองประจำการ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ (ที่รับผู้ที่มีอายุ 18-20 ปี และ 22-29 ปี สมัครเป็นทหาร) ทำให้ยอดผู้ที่จะต้องเข้ามาเป็นทหารกองประจำการในปีนี้ลดลง กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเป็นทหาร ต้องแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการทันทีในวันที่มารับการตรวจเลือก โดยกองทัพจะเปิดโอกาสให้มีการสมัครหรือร้องขอเป็นทหารก่อน จากนั้นหากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่ครบตามความต้องการของทางราชการจึงจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรม 

กองทัพบกขอเรียนว่า การตรวจเลือกทหารเป็นความรับผิดชอบของชายไทย และกองทัพบกพร้อมดูแลอย่างเหมาะสม ขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ไปตรวจเลือกให้ตรง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในหมายเรียกฯ(สด.35) 

สำหรับรายละเอียดในการตรวจเลือกรวมถึงข้อสงสัยและข้อควรปฏิบัติอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่ สัสดีเขต/อำเภอ  สัสดีจังหวัด หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทรศัพท์ 0 2223 3259, 0 2221 8814, 0 2223 3421  ทางเว็ปไซต์: www.tdc.mi.th, http:/sassadee.rta.mi.th และ Facebook กองการสัสดีข้อมูลจาก :  กองทัพบก

ภาพจาก :  TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง