รีเซต

เลือกตั้ง 2566 : เปิดคุณสมบัติ- ลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิ สมัคร ส.ส.

เลือกตั้ง 2566 : เปิดคุณสมบัติ- ลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิ สมัคร ส.ส.
TrueID
3 เมษายน 2566 ( 08:48 )
176
เลือกตั้ง 2566 : เปิดคุณสมบัติ- ลักษณะต้องห้าม ผู้มีสิทธิ สมัคร ส.ส.

เลือกตั้ง 2566 กกต.รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อวันไหน? ผู้ที่ต้องการสมัคร ส.ส.ทั้ง 2 แบบ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้าง? มาหาคำตอบกันเลย 

 

เลือกตั้ง 2566

การเลือกตั้ง 2566 ข่าววันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ออกประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 41 ดังต่อไปนี้

สมัคร ส.ส.ลงศึกเลือกตั้ง 2566 ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลา 90 วันดังกล่าว ให้ลดลงเหลือ 30  วัน  

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร รับเลือกตั้ง 2566

 

สำหรับการ เลือกตั้ง 66 ได้มีการระบุ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

ลักษณะต้องห้ามของ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 42

 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 • เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราช การ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎ หมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
 • กู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง
 • เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง
 • เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี
 • เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 • เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่า เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

 

ปฏิทิน รับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง-บัญชีรายชื่อ-แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

 

วันเวลาเรื่อง
วันที่ 3 – 7 เม.ย. 2566เวลา 08.30 - 16.30 น.เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
วันที่ 4 – 6 เม.ย. 2566 และในวันที่ 7 เม.ย. 2566เวลา 08.30 - 16.30 น. และ เวลา 08.30 – 16.00 น.- เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
- แจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

 

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

บทความเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง 2566

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง