โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์
ข่าวสด
28 กันยายน 2564 ( 06:44 )
13
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นข้าราชการในพระองค์ เผย เส้นทางรับราชการ

 

 

วันที่ 28 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบรหิารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดารงตาแหน่ง ดังนี้

 

 

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ทั้งนี้ ตั้งแต่แต่วันที่ 21 ก.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย.2564

 

 

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ธรรมนูญ จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 33 เตรียมทหารรุ่น 22 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ ว่าที่เสนาธิการทหารบก

 

 

สำหรับเส้นทางรับราชการ เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9, แม่ทัพภาคที่ 1 และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารที่มีบทบาทในงานด้านมวลชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดูงานกิจการพิเศษในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง 5 เสือ ทบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง