รีเซต

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 3 ก.ค. 2566

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 3 ก.ค. 2566
TNN ช่อง16
24 มิถุนายน 2566 ( 14:30 )
112
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 3 ก.ค. 2566

วันนี้ ( 24 มิ.ย. 66 )เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 2566 โดยระบุว่า 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แล้ว และตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้ มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121, 122 และ 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา


ภาพจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง