รีเซต

ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
TNN ช่อง16
14 พฤศจิกายน 2565 ( 19:58 )
63
ราชกิจจาฯประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจาฯ ประกาศ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ


วันนี้( 14 พ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "สำนักงานอัยการสูงสุด" เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ความว่า ด้วยนางสาวนารี ตัณฑเสถียร และ นายศักดา ช่วงรังษี กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่ง และ นายสุวิช ชูตระกูล และนายพรชัย ชลวาณิชกุล ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งเพราะไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ตำแหน่ง "กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ" ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ว่างลงก่อนถึงกำหนดวาระ นั้น


บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 18 (4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว คือ


1. นายประยุทธ เพชรคุณ  

2. นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์ 

3. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ 

4. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 


ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด

ภาพจาก ราชกิจจาฯ

 


ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง