รีเซต

กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน
TNN ช่อง16
21 มิถุนายน 2567 ( 13:11 )
35
กกต. เปิดขั้นตอนเลือกสว. ระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567 คัดเหลือ 200 คน

วันนี้ 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงขั้นตอนการเลือก สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ ระบุว่า ตามที่ กกต.ประกาศกำหนดวันเลือก สว.ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศประกาศกำหนดสถานที่เลือก ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีนั้น


สำนักงาน กกต.ขอประชาสัมพันธ์วิธีการเลือก สว.ระดับประเทศ โดยก่อนดำเนินการเลือก ผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศจะนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มมาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ (สว.ป. 5) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ในการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันของแต่ละกลุ่ม (สว.ป. 10) จากนั้นจึงดำเนินการจัดการเลือก ดังนี้


รอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน


การรายงานตัว ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศกำหนด


ส่วนการลงคะแนนเมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประชุมชี้แจงผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 10 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 คะแนนมิได้


สำหรับ การนับคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 40 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 40 คน แต่มีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นเท่าที่มีอยู่


กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 20 คน ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่ เพื่อให้ได้ จำนวน 20 คน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน การดำเนินการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3 – 5 กลุ่ม


รอบที่ 2 การลงคะแนนเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน


สำหรับการลงคะแนน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกิน 5 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้


การนับคะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของกลุ่มนั้น ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 11 – 15 ของแต่ละกลุ่ม อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 15 คน ให้ดำเนินการจับสลากเพื่อเรียงลำดับ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ได้รับคะแนนในแต่ละลำดับ


เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศได้รับประกาศผลการนับคะแนนจากกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้ว จะดำเนินการจัดทำประกาศผลการนับคะแนน แล้วรายงานให้กกต.ทราบ เมื่อได้รับประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไปภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง