รีเซต

เช็ก 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2564 ทั้งตรงงวด-ตกเบิก พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ

เช็ก 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2564 ทั้งตรงงวด-ตกเบิก พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ
TNN ช่อง16
10 มีนาคม 2564 ( 14:24 )
1.8K
เช็ก 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมีนาคม 2564 ทั้งตรงงวด-ตกเบิก พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ

โอนเข้าบัญชีแล้ว “อุดหนุนบุตร” จำนวน 600 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2564 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เผยแพร่กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดว่า มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

การลงทะเบียนผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนบุตร (กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเป็นเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • ตัวเด็กอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น

 

เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา 

 

สถานที่รับลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถไปทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่สถานที่ ดังต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

ผู้ที่เป็นบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง) จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง

 

การจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับแนบเอกสารเพื่อยื่นลงทะเบียนในโครงการ ประเภทบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก กระแสรายวัน เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

1. ธนาคารกรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์)
2. ธนาคารออมสิน (บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก)
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

สำหรับ ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดนหนุนบุตร ทำได้ดังนี้
 
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
 
2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 
3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 
4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 
5. กดค้นหาข้อมูล สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมี Update สถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน
 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง