รีเซต

เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม "สส.ระยอง เขต 3" 10 กันยายน 2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม "สส.ระยอง เขต 3" 10 กันยายน 2566
TNN ช่อง16
11 สิงหาคม 2566 ( 17:09 )
เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะเลือกตั้งซ่อม "สส.ระยอง เขต 3" 10 กันยายน 2566

เลือกตั้ง 2566 กกต. เคาะแล้ว 10 กันยายน 2566 เลือกตั้งซ่อม "สส.ระยอง เขต 3"  เปิดรับสมัคร 15-19 สิงหาคม


นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง 


โดยกำหนดเปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 15 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตกำหนด และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.


สำหรับการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดระยอง เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหลังนายนครชัย ขุนณรงค์ สส. พรรคก้าวไกล ที่ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมหลักฐาน ดังนี้


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์
4. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว ตามแบบ ส.ส. 4/8
5. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ปีภาษี 2564 และปีภาษี 2565 ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. 4/7
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาดประมาณ 8.5 x 13.5 ซม. จำนวน 10 รูป
7. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
8. เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
9. สำเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้
9.1 หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยองเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

9.2 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดระยอง
9.3 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา
9.4 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐหรือ เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดระยองเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี


สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w.ww.ect.go.th หรือสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038 618 916 - 7 หรือบริการสายด่วน 1444


 


Image Caption

 
 

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNN: https://www.tnnthailand.com/home

ข่าวที่เกี่ยวข้อง