ผู้ส่งออกต้องรู้ !! เวียดนามออกระเบียบเพื่อความปลอดภัยสินค้าของเล่นเด็ก บังคับใช้ปี64

ผู้ส่งออกต้องรู้ !! เวียดนามออกระเบียบเพื่อความปลอดภัยสินค้าของเล่นเด็ก บังคับใช้ปี64
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 10:46 )
34
ผู้ส่งออกต้องรู้ !! เวียดนามออกระเบียบเพื่อความปลอดภัยสินค้าของเล่นเด็ก บังคับใช้ปี64

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามได้อนุมัติระเบียบ QCVN 3: 2019 / BKHCN ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคสินค้าของเล่นสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม  2564 เป็นต้นไป

 

โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้อกำหนดทางกายภาพและความสามารถในการติดไฟ เป็นไปตามมาตรฐาน TCVN 6238-1 : 2017 (เทียบเท่ากับ ISO 8124-1: 2014) และมาตรฐาน TCVN 6238-2: 2017 (เทียบเท่ากับ ISO 8124-2 : 2014) ตามลำดับ 2.ข้อกำหนดทางเคมี(1) การแพร่กระจายขององค์ประกอบทางเคมีเป็นไปตามมาตรฐาน TCVN 6238-3: 2011 (2) ค่าความเป็นกรด/ด่างของของเหลวที่สัมผัสกับของเล่นเด็ก จะต้องมากกว่า 3.0 หรือน้อยกว่า 10.0

 

(3) ข้อกำหนดปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ในของเล่นสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี ส่วนประกอบของสิ่งทอที่สัมผัสได้มีปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 mg/kg ส่วนประกอบของกระดาษที่สัมผัสได้มีปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 mg/kg การเชื่อมวัสดุที่มีส่วนประกอบของไม้ด้วยเรซินที่สัมผัสได้ มีการแพร่กระจายสารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80 mg/kg (4) สารพาทาเลต (Phthalates) (5) Aromatic amines ในวัสดุของเล่นจะต้อง ≤ 5 มก. / กก.

 

นายกีรติ  กล่าวว่า 3. กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานจะต้องไม่เกิน 24 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าของส่วนประกอบของเล่นที่สัมผัสกับแหล่งพลังงานจะต้องไม่มีแรงดันเล็กน้อยหรือแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 24 โวลต์ 4. การติดฉลากจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 43/2017 / ND-CP 5. ของเล่นที่ผลิตในประเทศจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 6. ของเล่นที่นำเข้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบคุณภาพโดยภาครัฐ

 

7. ของเล่นจะต้องผ่านการประเมินการรับรองวิธีที่ 5 (ทดสอบตัวอย่างและประเมินกระบวนการผลิต ควบคุมผ่านวิธีการทดสอบตัวอย่างที่เก็บรวบรวมจากที่ที่ผลิตหรือตลาดร่วมกับการประเมินกระบวนการผลิต) หรือวิธีที่ 7 (ทดสอบและประเมินชุดผลิตภัณฑ์สินค้า) ซึ่งใบรับรองจะมีอายุไม่เกิน 3 ปี 8. ของเล่นจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบทางเทคนิคซึ่งจะต้องแสดงเครื่องหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 9. ของเล่นที่ผ่านการทดสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางเทคนิคก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถวางขายในตลาดได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

นายกีรติ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติการส่งออก ไทยมีมูลค่าการส่งออกของเล่น (พิกัด 9503) ไปเวียดนาม ในปี 2559 – 61 มูลค่า 43.1 ล้านบาท 64.1 ล้านบาท และ 56.3 ล้านบาทตามลำดับ และ 10 เดือนแรกปี 2562  มีมูลค่าการส่งออก 50.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผู้ประกอบการควรให้ความสนใจและตระหนักต่อมาตรฐานฉบับดังกล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง