รีเซต

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2565 ดอกเบี้ย 0% นาน 12 งวด ใคร "กู้เงิน" ถูกกฎหมายได้บ้าง?

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2565 ดอกเบี้ย 0% นาน 12 งวด ใคร "กู้เงิน" ถูกกฎหมายได้บ้าง?
TeaC
6 ธันวาคม 2564 ( 15:53 )
3.9K
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2565 ดอกเบี้ย 0% นาน 12 งวด ใคร "กู้เงิน" ถูกกฎหมายได้บ้าง?

ข่าววันนี้ รับงานไปทําที่บ้านกันไหม!!! หากใครที่กำลังมองหางาน หรือต้องการสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีข่าวดี ๆ จากกระทรวงแรงงาน เปิดมาตรการเพื่อช่วย "แรงงานนอกระบบ" เข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ "กู้เงิน" อย่างถูกกฎหมาย "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2565" อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน กลุ่มแรงงาน อาชีพอะไรบ้้าง หรือใครกู้เงินได้บ้าง คุณสมบัติของคนกู้เงินต้องมีอะไร มาเช็กเงื่อนไนกันเลย 

 

 

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 65 วงเงินเท่าไหร่?

สำหรับวงเงินกู้ยืมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบ ทั้งผู้รับงาน หรือกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน เข้าถึง "แหล่งเงินทุน" ที่ให้กู้เงินถูกกฎหมาย โดยมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้ขอกู้ใน "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" คือ จะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปี ในงวดที่ 1 -12 โดยมีเป้าหมายปล่อยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 44 กลุ่ม

 

ขอกู้เงิน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปี 2565 ได้เมื่อไหร่?

หากกลุ่มแรงงานนอกระบบที่สนใจโครงการ "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" ติดต่อยื่นคำขอกู้เงินถูกกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 64 - 31 สิงหาคม 65 และทำสัญญากู้ยืมเงิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 65

 

ผู้กู้เงิน รับงานไปทำที่บ้าน มีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

คุณสมบัติผู้กู้ใน "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" มีรายละเอียดที่ต้องเช็ก และทำความเข้าใจ ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน
 2. ต้องมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล
  • ประเภทบุคคล : ต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
  • ประเภทกลุ่มบุคคล : ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท


บุคคล-กลุ่มบุคคล ขอกู้เงินได้สูงสุดกี่บาท? 

ในส่วนของวงเงินสำหรับการขอกู้กับ "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" มีกำหนดเพดานวงเงินกู้ไว้ ดังนี้

 • รายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี  
 • รายกลุ่มบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการ ออกให้ซึ่งแสดงได้ว่าระบุถึงตัวผู้นั้น
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
(3) โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่ม
(4) แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นกู้และที่ตั้งของสถานที่ทำงานของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
(5) สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่ม
(6) หนังสือยินยอมของคู่สมรส

 

แรงงานนอกระบบ ยื่นขอกู้เงินกองทุนฯ 2565 ได้ที่ไหน?

ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงิน "กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน" สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ

 1. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

 

สอบถามรายละเอียดโครงการ รับงานไปทำที่บ้าน 2565 ได้ที่ไหน?

 1. สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 2. สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

การรับงานไปทำที่บ้าน คืออะไร?

เป็นการจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปทำที่บ้าน หรือเป็นการจ้างงานนอกระบบที่มีมานานแล้ว โดยมีลักษณะเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือน หรืองานที่ไม่ใช้เทคโนโลยี ซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปทำการผลิตหรือผลิตทั้งหมด

 

ดังนั้น งานที่รับไปทำที่บ้าน หมายความว่า งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติ การทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง

 

ลักษณะและประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน

สำหรับประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น การทำกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ประกอบไฟแช็ค วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เจียระไนพลอย แหวน และประกอบเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

 

การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

การจดทะเบียนกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านประการหนึ่งที่เสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคง ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือของผู้รับงานไปทำ ที่บ้าน โดยให้ผู้นำกลุ่มยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพในพื้นที่ ที่กลุ่มตั้งอยู่ ซึ่งกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 คน
 • สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • มีผู้นำกลุ่ม
 • มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน
   

หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม

 • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกทุกคน

 

ข้อมูล : กระทรวงแรงงาน

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง