รีเซต

กรมน้ำบาดาล เตรียมรับเสด็จร.10 เปิดโครงการน้ำบาดาลฯ จ.กาญจนบุรี

กรมน้ำบาดาล เตรียมรับเสด็จร.10 เปิดโครงการน้ำบาดาลฯ จ.กาญจนบุรี
ข่าวสด
21 มกราคม 2565 ( 15:18 )
143
กรมน้ำบาดาล เตรียมรับเสด็จร.10 เปิดโครงการน้ำบาดาลฯ จ.กาญจนบุรี

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการศึกษาสํารวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

 

 

โดยมี นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอําเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่นให้การร่วมประชุม ทั้งนี้ นายศักดิ์ดา กล่าวว่า โครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย -เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมดำเนินการโดยได้ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ โดยมีถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และถังรักษาแรงดัน ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมท่อกระจายน้ำหรือท่อประธาน เพื่อส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาว ต.หนองฝ้ายทั้งตำบลสามารถมีน้ำแร่ธรรมชาติไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 

 

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นเกือบ 6,000 คน หรือ 1,900 ครัวเรือน และยังขยายผลส่งน้ำไปให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์อีกกว่า 3,000 ไร่ และขณะนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำรวจ ออกแบบวางท่อกระจายน้ำ จาก ต.หนองฝ้ายไปยังตำบลอื่นๆ อีก เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรีแล้ว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างมั่นคงยั่งยืน

 

 

จากนั้นนายศักดิ์ดา ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ภายใต้โครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล จากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึก พื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน ต.ห้วยกระเจา เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล การใช้น้ำ การจัดเก็บค่าใช้น้ำ การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

 

นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้มีการกระจายน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สำหรับบ้านน้ำดื่มขอให้บริการ "ฟรี" เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง