รีเซต

กรมที่ดิน แจงกรณีหาดคลองสน พบประชาชนทำกินก่อนประกาศเขตอุทยาน

กรมที่ดิน แจงกรณีหาดคลองสน พบประชาชนทำกินก่อนประกาศเขตอุทยาน
มติชน
26 มกราคม 2565 ( 11:40 )
24
กรมที่ดิน แจงกรณีหาดคลองสน พบประชาชนทำกินก่อนประกาศเขตอุทยาน

จากกรณี ข่าวการตรวจสอบการบุกรุกหาดคลองสน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ โดยชุดตรวจสอบแก้ไขการบุกรุกที่ดิน กอ.รมน.ทภ.4 เดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ เพื่อขอเอกสารระวางที่ดินบริเวณหาดมาตรวจสอบ พบว่านอกเหนือจากแปลงตรวจยึด 125 ไร่ แล้ว บริเวณหน้าชายหาดนอกแปลงตรวจยึด ยังมีที่ดิน 1 แปลง ที่พบว่าถูกออกเป็นโฉนดที่ดิน แต่ยังไม่สามารถระบุเนื้อที่ได้ ต้องรอเอกสารจากสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่อีกครั้งนั้น

 

ล่าสุด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าตำแหน่งที่ดินบริเวณหน้าหาดคลองสน นอกพื้นที่ตรวจยึดตามที่ปรากฏเป็นข่าว พบว่ามีโฉนดที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 43.8 ตารางวา ออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โดยการยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามความในมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ซึ่งออกจากหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 23 หมู่ที่ 4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อ 24 พฤษภาคม 2498 เนื่องจากที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าอ่าวนาง-หางนาค” ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าอ่าวนาง-หางนาค” ตามมติคณะรัฐมนตรี และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี โดยประกาศเขตอุทยานเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2526

 

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า การออกโฉนดที่ดินจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์2553 และคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลอ่าวนาง ผู้แทนสำนักจัดการป่าไม้ 12 ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ กำนันตำบลอ่าวนาง และผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดินแปลงนี้ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี, ป่าไม้ถาวร และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวนางและป่าหางนาค ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเป็นป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ. 2495

 

“แต่ที่ดินได้มีการครอบครองและทำประโยชน์มาโดยชอบก่อนพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2479 ใช้บังคับ และได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479 ผู้ครอบครองทำประโยชน์รวมตลอดจนผู้รับโอนย่อมเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นสมควรออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามผลการรังวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินได้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ดังนั้น การออกโฉนดที่ดินแปลงนี้จึงเป็นการออกโฉนดที่ดิน ที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามกรมที่ดินพร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป” อธิบดีกรมที่ดิน กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง