รีเซต

ครม.ไฟเขียว! ร่างแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 5 ปี

ครม.ไฟเขียว! ร่างแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 5 ปี
TNN ช่อง16
16 พฤศจิกายน 2565 ( 09:22 )
336
ครม.ไฟเขียว! ร่างแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 5 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในระยะ 5 ปี และร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน โดยทั้งสองประเทศจะมีการลงนามรับรองเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2565 แต่ละฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้

ฉบับแรก คือ ร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ในระยะ 5 ปี เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของทั้งสองประเทศในการดำเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในห้วงปี 2565 - 2569 โดยมีความร่วมมือ 3 ด้านหลัก ดังนี้ ความร่วมมือหลักด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงกฎระเบียบ และนวัตกรรม ประกอบด้วย

1.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งส่งเสริมกิจการของบริษัทญี่ปุ่นที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาของไทย โดยเฉพาะโครงการหลักในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย 

2.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาขั้นสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3.การส่งเสริมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Start - up 

4.การพัฒนาด้านอวกาศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

5.การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย และ EEC อาทิ (1)ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (2)ส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการร่วมกับญี่ปุ่นใน EEC 

โดย ความร่วมมือหลักด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน และอุตสาหกรรมสีเขียว  2.สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน 3.การเกษตรอัจฉริยะและการแปรรูปอาหาร 4.การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ 

ส่วนความร่วมมือหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 1.การคมนาคมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยง 2.การค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 3.โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (การสื่อสาร) 4.เมืองอัจฉริยะ อาทิ แบ่งปันองค์ความรู้ด้านนโยบายเมืองอัจฉริยะระหว่างสองประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5.การพัฒนาเมือง อาทิ แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์

ส่วนฉบับที่สอง คือ ร่างถ้อยแถลงร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน เป็นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเป็น "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน" ผ่านร่างแผนปฏิบัติการร่วม เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่งคั่งร่วมกันของสองประเทศ 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง