ผบ.ทบ. ส่งกำลังพลซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ช่วยเหลือ ปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผบ.ทบ. ส่งกำลังพลซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ช่วยเหลือ ปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อน
มติชน
20 กันยายน 2564 ( 11:03 )
9
ผบ.ทบ. ส่งกำลังพลซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ช่วยเหลือ ปชช.ที่ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ. ทบ.) ที่ให้ความสำคัญเรื่อง การดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ทำให้สังคมมีความเข้มแข็งปลอดภัย อันจะส่งผลดีในด้านการพัฒนาประเทศ รวมทั้งได้น้อมนำแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการเป็นทหารพระราชา ร่วมดูแลสุขทุกข์ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมปัจจัยพื้นฐานด้านการดำรงชีพให้ประชาชน

 

 

ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้ริเริ่มโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ตั้งแต่ ต.ค.61 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 โดยได้มอบให้กองทัพภาคที่ 1 นำศักยภาพของหน่วยทหารช่างมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชน บริเวณชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง ปัจจุบันสามารถดำเนินการซ่อมสร้างและส่งมอบเรียบร้อยแล้วรวม 297 หลังคาเรือน

 

ล่าสุดได้มอบให้หน่วยทหารทั่วประเทศ สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา พร้อมสิ่งอุปกรณ์และยานพาหนะ ประสานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ เข้าดำเนินการสำรวจที่พักอาศัย ตลอดจนอาคารแหล่งสโมสรที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ที่มีความชำรุดเสียหาย เพื่อประเมินและพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมให้กับประชาชนและชุมชน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เสริมการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างกำลังใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มีที่พักอาศัยที่แข็งแรง ถูกสุขอนามัย สามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ กองทัพบกจะดำรงการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวในทุกพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หรือประสานขอรับการช่วยเหลือ พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง