รีเซต

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
ทันหุ้น
9 ธันวาคม 2564 ( 14:14 )
16
ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

ทันหุ้น-สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศรองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

 

เพื่อเป็นการยกมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดการ SRI Fund ให้มีลักษณะที่ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing)* รวมทั้งเพื่อให้ บลจ. มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ก.ล.ต. จึงเสนอแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของ SRI Fund โดยกำหนดมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ SRI Fund ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

ก.ล.ต. จึงยกร่างประกาศรวม 3 ฉบับ เพื่อกำหนดนิยาม SRI Fund และข้อมูลที่ บลจ. ต้องเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืนของ SRI Fund เช่น วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ กลยุทธ์การลงทุน กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการลงทุนอย่างยั่งยืน แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนของ SRI Fund ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ เป็นต้น

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง