รีเซต

ผวาโควิด! ระยอง ประกาศปิด "ชายหาด" ทุกแห่งของจังหวัด

ผวาโควิด! ระยอง ประกาศปิด "ชายหาด" ทุกแห่งของจังหวัด
TNN ช่อง16
29 มิถุนายน 2564 ( 19:01 )
104
ผวาโควิด! ระยอง ประกาศปิด "ชายหาด" ทุกแห่งของจังหวัด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9252/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดระยอง และจังหวัดระยองได้มีคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดำเนินการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ และผ่อนผันมาตรการให้สถานที่หรือกิจการบางอย่างสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัดระยองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อพ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7(1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15 ) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ในการประชุม ครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยเห็นชอบ "ให้ปิดชายหาดทุกแห่งของจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 05.00 ฃ น. ของวันถัดไป ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน

 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิตตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิด ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราขบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.264 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

         

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง