ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายเวลายื่นภาษีถึง 30 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายเวลายื่นภาษีถึง 30 มิ.ย.
มติชน
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 22:40 )
36
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายเวลายื่นภาษีถึง 30 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563

 

ทั้งนี้้ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี ตามมาตรา 56 และ มาตรา 57 จัตวาแห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด. 91 สำหรับเงินที่พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใน 8 เมษายน พ.ศ.2564 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง