รีเซต

ก.ล.ต. เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ก.ล.ต. เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ทันหุ้น
4 มีนาคม 2567 ( 15:49 )
11
ก.ล.ต. เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้

#ผู้ถือหุ้นกู้ #ทันหุ้น - ก.ล.ต. จัดทำคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบข้อมูลสำคัญ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่อาจกระทบกับการได้รับชำระหนี้หุ้นกู้

 

โดยคู่มือการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ ได้ทราบสิทธิและหน้าที่ของตน ตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และภายหลังการประชุม รวมไปถึงข้อควรพิจารณาต่าง ๆ ในวาระการประชุมวาระที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคู่มือดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. ได้ที่  http://www.sec.or.th/TH/Documents/Manual010367.pdf

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง