รีเซต

เช็คด่วน ธ.ออมสิน เปิดเงื่อนไข ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องคำประกัน

เช็คด่วน ธ.ออมสิน เปิดเงื่อนไข ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องคำประกัน
มติชน
7 พฤศจิกายน 2563 ( 10:28 )
396
เช็คด่วน ธ.ออมสิน เปิดเงื่อนไข ปล่อยกู้ 50,000 บาท ไม่ต้องคำประกัน

เช็คด่วน เปิดเงื่อนไข ก่อนลงทะเบียนกู้ 50,000 บาท ออมสิน ใครเข้าเกณฑ์กู้ ไม่ต้องคำประกันในโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้บ้าง

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวกู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้

 

อีกทั้ง ยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรก ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวไปแล้วผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่เนื่องจากมีผู้แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อจำนวนมาก เต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่ามีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีวงเงินเหลืออยู่ ออมสินจึงเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่ออีกครั้ง

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นสินเชื่อที่ใช้เงินของธนาคารออกมาปล่อยกู้ให้กับประชาชนเอง ฉะนั้น การอนุมัติสินเชื่อก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าสถานะลูกหนี้เป็นอย่างไร แน่นอนว่าก็ยังมีผู้ขอสินเชื่ออีกจำนวนพอสมควรที่วิเคราะห์สถานะแล้วไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ

 

นายวิทัย กล่าวต่อว่า ซึ่งสาเหตุมาจากทั้งไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของธนาคาร และไม่ผ่านเครดิตบูโร หมายความว่าผู้กู้ส่วนนี้มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจจะมีหนี้บัตรเครดิตจำนวนมาก แล้วเงินเดือนน้อย ก็อาจจะไม่ผ่านการอนุมัติได้ ทั้งนี้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขมาจากสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ผ่านการจัดสรรวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

 

สำหรับเงื่อนไขกู้เงินนั้น เปิดให้ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อดำรงชีพ ลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการ ผู้มีรายได้ประจำ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

 

ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี มีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่แน่นอนที่สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ
 

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

 

วิธีสมัครขอสินเชื่อพลังฐานราก ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ โดยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ ดังนี้

 

1.สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น ไม่ต้องตรวจกิจการ

 

2.สำหรับผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง