รีเซต

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”
NewsReporter
29 ธันวาคม 2565 ( 11:17 )
331
สินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า”

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบสินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล

 

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล 

 • ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือนแรก
 • ดอกเบี้ยต่ำ ปีแรก 1.99% (MRR-4.255%) ต่อปี
 • เมื่อพ้นระยะปลอดชำระหนี้ สามารถเลือกผ่อนต่ำ ล้านละ 3,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
 • ฟรี ค่าบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับกรณี Re-Finance วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

 • 4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้
 • 4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 

หลักประกัน

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยกรณีซื้อ / ปลูกสร้าง / ต่อเติมซ่อมแซม / ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance)

วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 

ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOUกลุ่มลูกค้าทั่วไปกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ / MOUกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ปีที่ 1MRR - 4.255%MRR - 4.255%MRR - 4.005%MRR - 4.005%
ปีที่ 2 - 3MRR - 3.490%MRR - 3.265%MRR - 2.865%MRR - 2.640%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR - 1.250%MRR - 1.250%MRR - 1.250%MRR - 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี2.500%2.650%3.000%3.150%
EIR4.089%4.144%4.274%4.328%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

วงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 

ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1MRR - 4.255%MRR - 4.005%
ปีที่ 2 - 3MRR - 3.490%MRR - 2.865%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR - 1.250%MRR - 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี2.500%3.000%
EIR4.089%4.274%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

 

อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance) และ ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง* สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะ ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1MRR - 4.255%MRR - 4.005%
ปีที่ 2 - 3MRR - 2.800%MRR - 2.175%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR - 1.250%MRR - 1.250%
เฉลี่ย 3 ปี2.960%3.460%
EIR4.256%4.437%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

 

อัตราดอกเบี้ยกรณีไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)

ระยะเวลากรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
ปีที่ 1MRR - 2.995%MRR - 2.485%
ปีที่ 2 - 3MRR - 1.495%MRR - 1.000%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR - 1.000%MRR - 1.000%
เฉลี่ย 3 ปี4.250%4.750%
EIR4.879%5.057%

หมายเหตุ

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนเท่ากันทุกงวด

 

เงินงวดผ่อนชำระ (ตามโปรโมชัน)

 แบบทำประกัน / ไม่ทำประกัน
ระยะเวลาสินเชื่อเคหะสินเชื่อบุคคล
กรณีไถ่ถอนจำนองสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่น
และกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคกับธนาคารออมสิน (Re-Plus)
เดือนที่ 1 - 6ปลอดชำระเงินงวดปลอดชำระเงินงวด
เดือนที่ 7 - 12ล้านละ 3,500 บาท/เดือนล้านละ 5,000 บาท/เดือน
ปีที่ 2 เป็นต้นไปเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ระยะเวลาโครงการ

ยื่นกู้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

 

ข้อมูล ออมสิน

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง